mahanakhon design co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  จอมทอง
  • มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายในและงานผลิตบิ้วอิน
  • นักออกแบบตกแต่งภายในมืออาชีพและงานผลิตบิ้วอิน
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการ 3 ปีขึ้นไป
  จอมทอง
  • มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายในและงานผลิตบิ้วอิน
  • มีความรู้เรื่อง งานไม้ และขั้นตอนงานผลิตบิ้วอิน
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต 3 ปีขึ้นไป