Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 141 jobs
  Chomthong
  • มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายในและงานผลิตบิ้วอิน
  • นักออกแบบตกแต่งภายในมืออาชีพและงานผลิตบิ้วอิน
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการ 3 ปีขึ้นไป
  Chomthong
  • มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายในและงานผลิตบิ้วอิน
  • มีความรู้เรื่อง งานไม้ และขั้นตอนงานผลิตบิ้วอิน
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต 3 ปีขึ้นไป
  Fischer & Partners Co., Ltd.'s banner
  Fischer & Partners Co., Ltd.'s logo

  DISIGNER

  Fischer & Partners Co., Ltd.
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขา ออกแบบ
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในการทำกราฟฟิค ก่อสร้าง
  • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, AutoCAD
  Next