Job title, keyword or company
Loading
Loading
We have 120 jobs for you
We have 120 jobs for you
Select a job to view details
1-30 of 120 jobs
Sansiri Public Company Limited's banner
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการประมาณราคาคอนโดมิเนียม 3-5 ปี
 • อสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา
Sansiri Public Company Limited's banner
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการประมาณราคาคอนโดมิเนียม 3-5 ปี
 • อสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา
General Engineering Public Company Limited/บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)'s banner
 • ควบคุมงานติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ
 • วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • กำกับดูแลการก่อสร้าง
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน
All Inspire Development Public Company Limited's banner
 • บริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ
 • จัดหาคัดเลือกผู้รับเหมา
 • ศึกษาและวิเคราะห์โครงการใหม่ๆ
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขางานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 • เสื้อพนักงาน/โบนัส/ที่พักอาศัยหน่วยงานต่างจังหวัด
THB25k - 35k /month (negotiable)
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
 • ดูแลควบคุมความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน การก่อสร้างและบริหารโครงการ
 • ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี
 • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน การก่อสร้างและบริหารโครงการ
 • ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามแบบก่อสร้าง
 • ให้คำปรึกษา/แนะนำ/ทางด้านปฏิบัติแก่ผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้ตรงตาม spec
Next