project engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 83 jobs
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s banner
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วิศวกรโยธาประสบการณ์ออกแบบและคุมโปรเจ็กต์ก่อสร้าง
  • รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ส่งงานภายใต้ไทม์ไลน์
  • กว.ระดับภาคีวิศวกร หรือสามัญโยธา มีรถยนต์ส่วนตัว
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • บริหารงานก่อสร้างมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแลระบบภายในอาคารได้
  • เขียนแบบ Auto CAD
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง
  • เพศชาย อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5-10 ปี
  Next