mbk guarantee company limited head office
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ/อสังหาริมทรัพย์
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี