training coordinator
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Tris Corporation Limited's banner
  Tris Corporation Limited's logo
  Bangrak
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานจัดฝึกอมรม
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี