head of finance
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 73 jobs
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s banner
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s logo
  WattanaTHB 55K - 70K /month
  • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  Klongluang
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.บัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
  • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP
  Next