Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 437 jobs

  เจ้าหน้าที่บัญชี(ภาษี)

  บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากัด
  Sathorn
  • ตรวจสอบการคำนวณภาษี, รายงานภาษี, แบบการนำส่งภาษี
  • ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ (สรรพากร,สรรพสามิต)
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านภาษี
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  Donmuang
  • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
  • มีประสบการณ์ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี
  Next