thai beverage public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • มีความรู้ด้านงบประมาณ ภาษีและมาตรฐานบัญชี
  • สามารถใช้ระบบ SAP ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ธุรกิจด้าน FMCG
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชน
  • จัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Senior Budget Analyst - CVM/Senior Budget Analyst

  Thai Beverages Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/โท สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • วิเคราะห์งบประมาณ การเงินและบัญชี
  • มีประสบการณ์จากธุรกิจ FMCG