financial accounting manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 313 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางบัญชี
  • ฟิน broker สตาร์ทอัพน้องใหม่ที่โตเร็วที่สุดในวงการ
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s banner
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s logo
  WattanaTHB 55K - 70K /month
  • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  Next