• Thai Nationality only, Age 30-38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in accounting
 • 5 years experience in accounting Finance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ วางบิล ออกใบกำกับภาษี
 • เตรียมเอกสารภาษีซื้อ/ขาย ภาษีประจำปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelors in Finance/ Accountancy
 • 2-3 years of working experience
 • SSF, Medical Insurance, 13th Month Bonus

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting
 • Accountant
 • Bechelor degree

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Ensure that statutory and operational reporting
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • At least 10 years experiences in finance &account

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารสำนักงาน,คลังสินค้า,การเช่า,การต่อประกันภัย
 • พัฒนาระบบการจัดวางสินค้า/ภาชนะบรรจุ/พาเลท
 • ตรวจสอบเอกสาร นิติกรรม,สัญญาต่างๆ

2 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 8-10years accounting and financial and taxation
 • Good Command in both English communication

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of accounting principles, taxation
 • Good at team work and human relationship
 • Strong interpersonal and communication skills

2 hours ago

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years experience in auditing

2 hours ago

 

Applied
 • Big bonus
 • Renowed company
 • Great career path

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Local with Age up to 40-year-old
 • Has Similar Experience at least 2 years
 • Financial in Hotel Experience is preferable

2 hours ago

 

Applied
 • Minimum Bachelor in Accounting or Finance
 • Month-end/Year-end closing and reporting
 • Possess CPA /MBA as a preference

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in general and manufacturing accounting
 • Have ERP knowledge such as AX
 • CPA is an advancetage

2 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

2 hours ago

 

Applied
 • account, financial, Budgeting Financial reports,
 • Analyze, Financial reports, Forecasts, Actual, W/H
 • manage all taxation matters including VAT, SAP

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Have a good management skill
 • Excellent communications and presentation

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานด้านการปิดบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชี และภาษี

2 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in budgeting consolidation
 • Practical knowledge of Microsoft office
 • Bachelor’s or Master Degree in Accounting, Finance

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Business
 • At least 4 years of direct experience in budget
 • Oracle and SAP experience will be advantage

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Finance
 • Have Good knowledge in accounting system
 • Have Good knowledge internal control

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality,BBA (Accounting)
 • 5-10 years experience in operational tax
 • Good English and Communication Skills

2 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experiences in accounting
 • Experience in corporate taxation
 • Experience Prepare Financial Statement

2 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • At least 1 year of experience in Accounting
 • Good English Communication skill (Spoken & Written
 • Bachelor Degree in Accounting or related fields

2 hours ago

 

Applied
 • AR, AP
 • audit
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี ด้านบัญชีหรือตรวจสอบภายใน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AVP
 • Costing
 • Samutprakarn

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tax
 • Manager
 • Accounting

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • At least 5 years of experience
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีในธุรกิจประกันภัยมา 10 ปี
 • ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

2 hours ago

 

Applied
 • บัญชีบริหาร
 • สรุปข้อมูลด้านบัญชี
 • วิเคราะห์งบการเงิน

2 hours ago

 

Applied
 • Accounting & admin
 • Tax
 • Transfer pricing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Near BTS and MRT
 • multinational oil & gas or energy business
 • 1-3 years experience in GL accounting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Familiar with SAP program
 • Good command of English language

2 hours ago

 

Applied
 • Accoutant
 • Financial Statement
 • Accounting

2 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Extremely Challenging Work
 • Competitive Package
 • Positive working environment

2 hours ago

 

Applied
 • achelor Degree or higher in Accounting
 • 5-10 years working experience in Accounting
 • Have knowledge of accounting and taxation

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Identifies financial status, forecasting flow cash
 • Reconciles transactions
 • Verifying payment process

2 hours ago

 

Applied
 • At least 5 – 10 years experience in an accounting
 • Excellent skills in ERP
 • Have Experience in GMP systems

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน ISO

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ ขยัน อดทน

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น ความเป็นผู้นำ ชื่อสัตย์
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้ ให้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายให้ถูกต้อง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือปริญญาโท

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีและภาษีอากรดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

8 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Accounting, finance and tax filing operations.
 • Experience of improvement activities (kaizen)
 • Experience of reporting to headquarter

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.