Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 765 jobs
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s banner
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s logo

  Accounting and Finance Director/ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
  lamlookka
  • Accounting and Finance Director
  • ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
  • ตลาดสี่มุมเมือง บริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัด
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • หญิง อายุ 25-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป สามารถทำบัญชีปิดงบรายเดือน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการทำบัญชี (AR/AP/GL)
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  Next