Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 241 jobs
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Buraphavat Communication Co., Ltd.'s banner
  Buraphavat Communication Co., Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการบัญชี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี,งานการเงินงานตรวจสอบ
  Next