Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 148 jobs
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  Bangna
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชั่น
  • มีประสบการณ์ในด้านผู้ฝึกสอนซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2 ปี
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  Bangna
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชั่น
  • มีประสบการณ์ในด้านผู้ฝึกสอนซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2 ปี
  Next