Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 388 jobs
  Sirisoft Public Company Limited's banner
  Sirisoft Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • ป.ตรีขึ้นไป ด้าน IT/ComSci/ComEn
  • ปสก.บริหารโครงการไอทีขนาดกลาง-ใหญ่ 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการวางแผน บริหาร สื่อสาร แก้ปัญหาระดับดีมาก
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ด้าน IT อย่างน้อย 0-2 ปี
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงาน
  Next