Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 42 jobs
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบ IT
  • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo
  Wattana
  • จัดทำแผนงานการตรวจสอบด้าน IT (IT Audit Plan)
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
  • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี TOEIC 600 ขึ้น
  Next