Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 30 jobs
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
  • พัฒนา สนับสนุนเพื่อความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
  • วางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  Bangkok
  • พัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าบุคคล
  • สนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสาเร็จทางด้านการลงทุน
  • ัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
  • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ