Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 116 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี ขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีพื้นฐานความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Globlex Securities and Globlex Group's banner
  Globlex Securities and Globlex Group's logo
  Pathumwan
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกรรมทางการลงทุน
  • มีความรู้การใช้ MS. Excel ในการคำนวณสูตรเบื้องต้น
  Next