Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 164 jobs
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo

  Client Service

  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
  Huaykwang
  • ประสานงานเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้า
  • ให้ข้อมูลและคำแนะนำการลงทุนเบื้องต้น
  • ดำเนินการทำธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนให้แก่ลูกค้า
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Assistant Manager : Investor Relations

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • จัดทำเอกสารสรุปตัวเลขภาพรวมผลการดำเนินงาน
  • จัดทำรายงานต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างบริษัท
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
  • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
  Next