Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 142 jobs
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ 2 - 4 ปี ขึ้นไป ในบริษัทจัดการกองทุน
  • จัดเตรียม Market Data ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
  • ทำรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน (PF, PVD, MF)
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านการลงทุน 5 ปี
  • มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เขียนโปรแกรม
  • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ Quantitative analysis
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับ กลต.
  • มีความรู้เรื่องหนังสือชี้ชวนและเอกสารกองทุนต่างๆ
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • เงินเดือนVariable Pay 40,000-200,000 บาท, ตามผลงาน
  • Incentive 40,000-800,000 บาท/เดือน (จ่ายตามผลงาน)
  • สามารถทำงานซื้อขายหุ้น USA เวลา19.00- 04.00 น ได้
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ, กฎหมาย
  • ประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการและงานบริหารทีม
  • มีทักษะการสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
  Next