Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • มีประสบการณ์ 2 ขึ้นไปในงานด้านเลขานุการบริษัท
  • มีทักษะด้านการจัดทำและแปลเอกสารภาษาอังกฤษ
  • จัดทำรายงาน 56-1 One Report /หนังสือเชิญประชุม
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ 0-2 ปี
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP