Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 138 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาโท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชีและอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • โอกาสในการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการซื้อ-ขายหุ้น
  • สามารถทำงานซื้อขายหุ้น USA เวลา 20.00-05.00 น. ได้
  • สถานที่ทำงานอาคาร Pearl Bangkok ใกล้ BTS อารีย์
  Sino Logistics Corporation Public Company Limited's logo
  Yannawa
  • มีประสบการณ์ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ 2 - 3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ได้ดี
  • บริหารเวลา, วางแผน, คิดวิเคราะห์, ประสานงานได้ดี
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Sathorn
  • วิเคราะห์งบการเงิน จัดทำแผน วางแผนการเงินการลงทุน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เข้าใจระบบบัญชี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้
  Next