Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 147 jobs
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • Flexible work hour with remote work
  • เรียนรู้ประสบการณ์และการอบรมด้านการซื้อ-ขายหุ้น
  • เงินเดือน 30,000 บาท/Incentive 20,000-200,000 บาท
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การลงทุน หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ รวมทั้งตัดสินใจ
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo

  Wealth Advisor

  Bangkokbank (BBL)
  Bangkor-laem
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex/CFP)
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • Flexible work hour with remote work
  • โอกาสในการเรียนรู้งาน ร่วมเป็น Trainer พัฒนาทีม
  • เงินเดือน 40K-100K บาท/Incentive 40K-300K บาท
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • มีพื้นฐานในอนุพันธ์ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Next