Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 200 jobs
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 - 10 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ขึ้นไป ในบริษัทจัดการกองทุน
  • จัดเตรียม Market Data ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
  • จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำเดือนของกองทุน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาโท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชีและอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
  Next