Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 92 jobs
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • เงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท
  • Incentive 40,000 - 300,000 บาท (จ่ายตามผลงาน)
  • โอกาสในการเรียนรู้งาน ร่วมเป็น Trainer พัฒนาทีม
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • รับนักศึกษาจบใหม่ที่มีประสบการณ์การเล่นหุ้น
  • Incentive 20,000 - 200,000 บาท จ่ายตามผลงาน
  • ได้โอกาสการเรียนรู้ด้านการซื้อ-ขาย หุ้น USA
  SCGJWD Logistics Public Company Limited's banner
  SCGJWD Logistics Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • ประสบการณ์การวิเคราะห์งบการเงิน 2 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ทักษะด้านวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next