Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 of 16 jobs
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปีทางด้านโลจิสติกส์ และคลังสินค้า
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Samutprakarn > Muang
  • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า หรือ ขนส่ง 3 ปีขึ้นไป
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้