Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 78 jobs
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo

  Sales Designer / Sales Interior Design

  Modernform Group Public Company Limited
  สวนหลวง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบได้
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 35K - 54,999 /month
  • จบปริญญาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ เทียบเคียง
  • สามารถใช้ AutoCAD ในการเขียนแบบ และ Sketchup
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัสดุงานตกแต่งภายใน
  GRID & CO's banner
  GRID & CO's logo
  วัฒนา
  • สามารถใช้โปรแกรม 3D MAX หรือ Corona ได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • Flexi working hour, Overtime pay, 5 day work week
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • สร้างแนวคิดและไอเดียในการ display ให้สวยงาม
  • มีประสบการณ์ display อย่างน้อย 5 ปีขี้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปกรรม-เอกออกแบบนิเทศศิลป์
  Next