Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 42 jobs
  Chomthong
  • มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายในและงานผลิตบิ้วอิน
  • นักออกแบบตกแต่งภายในมืออาชีพและงานผลิตบิ้วอิน
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการ 3 ปีขึ้นไป
  Chomthong
  • มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายในและงานผลิตบิ้วอิน
  • มีความรู้เรื่อง งานไม้ และขั้นตอนงานผลิตบิ้วอิน
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต 3 ปีขึ้นไป
  Next