• มีความรู้ในงานธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
  • ทักษะการตลาด,เจรจรต่อรอง,การแก้ปัญหา,ความเป็นผู้นำ
  • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์

29-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?