Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 2,156 jobs
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการคอม
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  T Corporation Co., Ltd.'s banner
  T Corporation Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์งานด้านIT, Network 3-5 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์
  • มีcertificate CCNA HWNA พิจารณาเป็นพิเศษ
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 70K - 119,999 /month
  • สามารถใช้งานอุปกรณ์, ทดสอบระบบ (แมนนวล/อัตโนมัติ)
  • ติดตั้งใช้อุปกรณ์Infrastructure,ระบบCyber security
  • มีประสบการณ์ในการดูแลNetwork&System Administration
  Next