Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 of 25 jobs
  Panjapol Pulp Industry Public Co., Ltd.'s banner
  Panjapol Pulp Industry Public Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • ประสบการณ์ในด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • ให้ความรู้ทางด้าน Hardware, Software แก่พนักงาน
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Ayutthaya
  • มีความรู้ในระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux
  • มีความรู้ด้าน IT Infrastructure
  • ปฏิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Ayutthaya
  • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
  • Window Application : C#.Net, ASP.Net, MVC
  • ประกันกลุ่ม, พักร้อน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส