• Good Job
 • Good Company
 • Good Salary

5 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Security Manager
 • ผู้จัดการรักษาความความปลอดภัย
 • Security Site Manager

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีใจรักในการบริการ
 • ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

17 hours ago

 

Applied
 • มีความพร้อมในการเข้ารับการอบรมและฝึกหัดการใช้อาวุธ
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • เพศชายเท่านั้น

17 hours ago

 

Applied
 • มีความพร้อมในการเข้ารับการอบรมและฝึกหัดการใช้อาวุธ
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • เพศชายเท่านั้น

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี ส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

17 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี ส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • ขับรถยนต์ ขนส่งเงินสดซึ่งเป็นระบบรถนิรภัยส่วนบุคคล

17 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี ส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • ขับรถยนต์ ขนส่งเงินสดซึ่งเป็นระบบรถนิรภัยส่วนบุคคล

17 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 21-35 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี ส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

17 hours ago

 

Applied
 • ขับรถยนต์ ขนส่งเงินสด ซึ่งเป็นระบบรถนิรภัย
 • ประสบการณ์ขับรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 21-35 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

17 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขับรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • ขับรถยนต์ ขนส่งเงินสด ซึ่งเป็นระบบรถนิรภัย

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 20-45 ปี ผ่านการเณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 20-45 ปี ผ่านการเณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 21-35 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

17 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 21-35 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี ส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี ส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

17 hours ago

 

Applied
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • ความสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • รักษาความปลอดภัย การฝึกอบรม / จราจร
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • ความสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • ความสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ใบขับขี่ และพาหนะเป็นของตนเอง

18-Oct-17

 

Applied
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • ความสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • รักษาความปลอดภัย การฝึกอบรม / จราจร
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • ความสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • ความสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • Knowledge of basic English in writing and speaking
 • Knowledge of Microsoft office and Auto Cad
 • Able to Read Drawing

17-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

17-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ชายไทย อายุระหว่าง 19 - 55 ปี
 • การศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

13-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

13-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

13-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
 • พร้อมเริ่มงานทันที
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

13-Oct-17

 

Applied
 • Good Salary
 • Good Company
 • Good Job

11-Oct-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ
 • มีความซื่อสัตย์ ใจรักการบริการ
 • ดูแลทำความสะอาดอาคาร ห้องน้ำ เก็บกวาดขยะ

11-Oct-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

10-Oct-17

 

Applied
 • Programmer C#
 • Knowledge of MS SQL Server and SQL language
 • Knowledge of Excel and VBA, jQuery

10-Oct-17

 

Applied