• Knowledge in construction management
 • Experienced in Condominium or High-rise building
 • Good command of English and computer literacy.

6 hours ago

 

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครืองกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป
 • บริหารสัญญาจ้างต่างๆ,งานบริหารเกี่ยวกับอาคารสถานที

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมที่ดิน กรมโยธา
 • ติดต่อผังเมือง สำนักงานเขต สามารถรังวัดที่ดินได้
 • งานขออนุญาตต่างๆด้านอสังหาริมทรัพย์

6 hours ago

 

Applied
 • กระตือรือร้น บุคลิกภาพดี
 • มีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์
 • ปฏิบัติงานประจำโครงการตามที่ระบุได้

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor degree or higher in Mechanical Engineer
 • Experiences 8 years in Property Management
 • AutoCAD qualification is a must

7 hours ago

 

Applied
 • เคยดำรงตำแหน่ง Building Manager อาคารชุดพักอาศัย
 • มีความรู้ พรบ อาคารชุด และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ

7 hours ago

 

Applied
 • Aged 35 - 45 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Admin
 • Good knowledge of marketing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 2-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านทางการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 35 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์และแผนงานการตลาดออนไลน์
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีด้านการตลาดออนไลน์

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Creative ในการออกแบบ Artwork งานสื่อต่างๆ
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขากราฟฟิกดีไซน์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิก

10 hours ago

 

Applied
 • 8+ year experience in Real Estate Accounting
 • Good command of spoken and written in English
 • Big Role, Big Responsibilities, Big Rewards @MNC

12 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถทำงานในด้าน Digital Marketing, Website

16 hours ago

 

Applied
 • กำหนดการประชุมประสานงานระหว่างก่อสร้างกับแบบ
 • ประชุมประสานงานระหว่างก่อสร้างกับจัดซื้อ
 • วางแผนงานก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดของแต่ละปี

16 hours ago

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความกระตือรือร้น อดทน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รับผิดชอบด้านการขายโครงการบ้าน
 • จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถวิเคราะห์แนวโน้มในการลงทุนได้
 • บริหารและจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รับผิดชอบด้านการขายโครงการบ้าน
 • จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

16 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถคุมงาน / ประสานงาน / แก้ไขปัญหาได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field of study
 • Ability to adequately perform professional
 • Ability to carry out research relating

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ภาษาจีนกลางและสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำกัดเพศ

16 hours ago

 

Applied
 • เดินทางสะดวกโฮสเทลที่ทำงานใกล้รถไฟฟ้า
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ เรามีคนช่วยสอนงาน
 • บรรยากาศทำงานสนุกสนาน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in marketing/MARCOMS field
 • Excellent English language communication skills
 • Knowledge of the design, printing, event, online

16 hours ago

 

Applied
 • Great role
 • Great Package
 • Great Location

22 hours ago

 

Applied
 • Good personality
 • Good coordination skill
 • Strategic thinking

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Company
 • Great Package
 • Great location

22 hours ago

 

Applied
 • Marketing experience from Real Estate Company
 • Good command of English
 • Ability to travel abroad and upcountry

22 hours ago

 

Applied
 • Corporate Marketing Communication
 • Fluent English
 • Branding and communication both online and offline

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Adverting agency
 • Initiate creative idea to make the campaign
 • Develop plan & budget control of marketing

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in e-commerce
 • strong analytical skills with interpreting digital
 • Solid knowledge of website analytics tools

22 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality only, Female or Male, Age 33 up
 • Business Law international
 • At least 5 years experiences

22 hours ago

 

Applied
 • 5 years working experience
 • Good command in english
 • .

22 hours ago

 

Applied
 • manage capital projects scope, schedules
 • represent the property development division
 • prepare project budgets and monitor all financial

22 hours ago

 

Applied
 • สถาปนิกออกแบบคอนโด
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 20,000-35,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)

22 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Good command of English
 • 8-10 Years working expereince
 • shopping mall working expereince is advantage

22 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ ด้าน การเงิน บัญชี งานด้านสินเชื่อ 5 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษ พูด / อ่าน / เขียน ได้ดี

22 hours ago

 

Applied
 • Able to communicate in English
 • Experience in real estate constructions
 • Computer literacy and proficient in MS.office and

22 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารที่จัดเก็บเข้าแฟ้มสินเชื่อ
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่

22 hours ago

 

Applied
 • Inspector civil engineer
 • project management
 • construction, M&E

22 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male Age 30-40 years
 • Excellent communication and negotiation skill
 • Microsoft officer and AutoCAD

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลบัญชีลูกหนี้ ออกใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการรับ
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ–ขาย และแบบ ภพ.30

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Report Directly to Chief of HR and Admin
 • Giving direction to team according to recruitment
 • Proficiency in Company Savvy especially Excel

22 hours ago

 

Applied