• ปริญญาตรี/โท ด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ หรือการบริหาร
 • 5-10 ปี หรือเคยรับราชการทหาร/ตำรวจ ในชั้นสัญญาบัต
 • ทักษะในการให้คำปรึกษา, เจรจรประนีประนอม และประสบกา

9 mins ago

 

Applied
 • Welcome new graduates (Chinese, Art-English)
 • Excellent customer service skills.
 • Good command of written and spoken English.

36 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด หรือสาขาอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

1 hour ago

 

Applied
 • Engineer, Procurement & Sourcing
 • Electrical Engineer, Mechanical Engineer, Civil
 • Property Development, Real Estate

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, ออกแบบภูมิทัศน์
 • มีประสบการณ์ ด้านการออกแบบและงานดูแลงานสวนโครงการ
 • มีความรู้และความชำนาญด้านพืชพันธุ์ไม้

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบภายใน

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ขึ้นไป ด้านออกแบบ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 0 - 3 years of accounting/finance experience
 • Familiar with accounting software

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี
 • สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าได้

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Admin
 • 3-5 years’ experience in related role
 • Strong background in feasibility studies

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • At least 5 years’ experience with marketing campai
 • Strong creative thinking, trendy lifestyle

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ Supplier
 • มีความ Creative

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานในจังหวัดภูเก็ต

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 year experience as a secretary
 • MS Office : Word , Excel , Power Point
 • Creative, hard-working and results-oriented

4 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in interior design
 • experience in interior design and related field
 • Expertise in design, lighting& mechanical design

4 hours ago

 

Applied
 • Manages the overall day-to-day store operations.
 • Experience retail Business / Department.
 • Good command of English and computer literacy.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Content, Copy Writter, Columnist
 • Marketing Analysis, Business Analysis
 • Competitor Movement, Competitor Analysis

4 hours ago

 

Applied
 • เลขา
 • เลขาผู้บริหาร
 • เลขานุการ

8 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีหรือการเงิน มากกว่า 1 ปี
 • อัธยาศัยดี เป็นนักสื่อสารที่ดี ทั้งการฟังและการพูด

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-2 years of accounting experience.
 • Excellent in interpersonal and communication skill

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

8 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และอบรมการทำงานของรปภ.
 • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน สามารถทำงานกะได้
 • มีความอดทน ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์

8 hours ago

 

Applied
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กระตือรือร้นในการทำงาน อัธยาสัยดี
 • มีความขยัน หมั่นเรียนรู้

8 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • บุคลิกภาพ และร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 • มีความซื่อสัตย์

8 hours ago

 

Applied
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กระตือรือร้นในการทำงาน อัธยาสัยดี
 • มีความขยัน หมั่นเรียนรู้

8 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 3

8 hours ago

 

Applied
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย และอาหารเทศ
 • มีที่พักและอาหารให้ 3 มื้อ

8 hours ago

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุน การวิเคราะห์ต้นทุน
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการจัดทำต้นทุน

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน : 1-5 ปีขึ้นไป
 • ทักษะในงาน : มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม

8 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ดำเนินการตรวจสอบเครดิตลูกหนี้เช่าซื้อ

8 hours ago

 

Applied
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มีที่พักและอาหารให้ 3 มื้อ
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี
 • มีความรู้ด้านงานระบบ Building Automation system

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลประสานงานในการให้บริการผู้เช่า

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • หากเคยออกภาคสนาม (Onsite) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

8 hours ago

 

Applied
 • จบวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ผลิตและ/หรือติดตั้งคอนโด 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว.(พิจารณาเป็นพิเศษ)

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงาน10ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล
 • มีใบ กว.(พิจารณาเป็นพิเศษ)

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานขนาดใหญ่
 • ควบคุมการทำงานเครื่องจักรในโรงงานให้ใช้งาน

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการปรุงอาหารอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำอาหารได้ทั้งอาหารไทย และอาหารยุโรป
 • มีใจรักในงานบริการ

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์วางระบบงานก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบ แก้ไขแบบได้

8 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีใจรักในงานบริการ

8 hours ago

 

Applied