• เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

58 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • manage logistics activities of Marine Group
 • manage Freight Forwarder contracts
 • safe and timely delivery of all spares & equipment

1 hour ago

 

Applied
 • Male 25-35 years old
 • Degree or Master’s in Chemical Engineer or Science
 • 1 year of working experience in Sales Engineering

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial report, business planning in SCM
 • 5 years experience in related filed
 • Accounting, Engineering, Economics

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคมศาสตร์
 • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านการใช้กล้องบันทึกวีดีโอ กล้องถ่ายภาพ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานด้านงานขายและงานบริการ

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • อดทน รักการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ งานขาย

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี Engineering, Supply Chain
 • ปริญญาโท Business Administration, Supply Chain
 • บริหารงานขนส่ง ควบคุมและประสานงานการขนส่งผลิตภัณฑ์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี Engineering,Supply Chain, Logistic
 • ปริญญาโท Business Administration, Supply Chain
 • วางแผนปฏิบัติการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี Business Administration, Management
 • ปริญญาโท MBA, Economics, Marketing
 • ตรวจสอบ/ดำเนินการ รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี:Instrumentation and Control System
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือวัด
 • ตรวจสอบ สอบเทียบ เครื่องมือวัด มาตรวัดผลิตภัณฑ์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี Business Administration, Management
 • ปริญญาโท MBA, Economics, Marketing
 • ตรวจสอบระบบงานขายและแก้ไขปัญหาต่างๆ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท Accounting / Engineering / Finance
 • ดำเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Officer
 • Compensation & Benefit
 • Organization Development, HR OD

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • inspection , instruction , Receipt , review
 • oil , vessel , cargo
 • field , procedures

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท : นิเทศศาสตร์ / การตลาด
 • บริหารภาพลักษณ์ตราสินค้า ควบคุม Brand Identity
 • กำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนโฆษณาผลิตภัณฑ์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • ผลักดันและประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุน
 • ติดตาม ประเมิน และรายงานผล ช่วง Post Deal

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General Accounting Fixed‐asset accounting process
 • Financial Accounting and Reporting Inventory
 • Product Movement and Inventory Payroll HR Account

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ เรื่องมาตรฐานการบัญชี บริษัทมหาชน
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการอนุมัติเอกสารก่อนการจ่ายเงิน

9 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical
 • Master's Degree in Business Administration
 • Excellent English Proficiency

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor Degree in any field
 • Minimum 3-5 years experiences in sales
 • Excel and PowerPoint are necessary

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนตร์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • รู้เส้นทาง กทม. - ปริมณฑล
 • ขับรถส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years direct safety experience in O&G
 • A university degree, preferably in safety
 • Safety Engineer , Procifient in English

9 hours ago

 

Applied
 • At least 15 years direct experience in O&G
 • Bachelor Degree in Chemical Engineering
 • Process Design Engineering, Project Engineer,

9 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience on Automation maintenance
 • Experience in troubleshooting and failure analysis
 • Experience in preventive maintenance

24-Sep-17

 

Applied
 • Great fluency in English
 • Strong backgrounds in Corperate Legal
 • Effectively work as a team

23-Sep-17

 

Applied
 • Having background in Audit Firm
 • Consolidations experience
 • Good commands in English

23-Sep-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน
 • จัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุน
 • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชี

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Business Administra
 • Chemical Engineering, Economics, or Finance.
 • Master's Degree in MBA or Business Strategy

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in business, MBA, Finance, Econ.
 • 3 years in business sector. Preferred from Energy.
 • TOEIC score of 550 is required.

22-Sep-17

 

Applied
 • At least 7 years direct experience in O&G
 • Bachelor Degree in Petroleum Engineering
 • Petroleum and Reservoir Engineering

22-Sep-17

 

Applied
 • 15+ years direct experience in O&G
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • Good Command in English and Thai

22-Sep-17

 

Applied
 • QA Engineer
 • Safety and occupation Health
 • Experience in Automotive Industry 3-5 years

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Chinese speaking
 • Sales export
 • Petroleum/ Chemical/ Automotive/ Tyre&Rubber

22-Sep-17

 

Applied
 • Experience 2-3 years
 • Petrochemical
 • Purchasing/ Sourcing

22-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Organization Development,Engineer.
 • 0-3 years experience in organization development.
 • TOEIC score of 550 is required.

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Economics,Chemical Engineer.
 • Background in research, management consulting.
 • Good command of English and computer literacy.

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting/Finance
 • 2-4 years’ experience in related functions
 • Good command in English (TOEIC 650)

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • 5+ years’ experience in in brand management,market
 • manage complex and large set stakeholders

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • inspection , instruction , Receipt , review
 • oil , vessel , cargo,operation
 • field , procedures

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Instrument or Electrical
 • Knowledge of FMEA, RCA, RCM, or MTBF
 • Able to work in Rayong Province

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Mechanical, Electronic
 • Develop facility plan for Turnaround and Inspectio
 • Preparing purchase requisition for service contrac

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any fields
 • 5 years of experience in Shipping/ Marine
 • Offshore industry with significant direct and in

22-Sep-17

 

Applied
 • Experience in Internal Audit or External Audit.
 • CPA / CIA is an optional.
 • Good command of spoken and written English.

22-Sep-17

 

Applied