• 1-2 years working experience
 • Good conversation skill
 • Requried working 4-5 days per week

7 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในด้าน การตลาดออนไลน์/ การวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทัศนคติเชิงบวก กระตือรือร้นและทำงานเป็นทีม
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

07-Jul-20

 

Applied
 • Passionate about Music
 • Know and handle DSPs
 • 3-4+ years in digital technologies/ marketing

07-Jul-20

 

Applied
 • Passionate about Music
 • Strong in Sales Strategy
 • 8+ years in artist development and/or a label

07-Jul-20

 

Applied