• Exp. in document processing & administrative tasks
 • Very good command in English
 • Comfortable to work as contract staff for 3 months

1 hour ago

 

Applied
 • Exp 2-3 years in Recruitment or HRM field
 • Good command in English (Toeic 550 up)
 • Interpersonal and communication skills

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in Customer Service would be advantage
 • Good Thai & English communication skill
 • Able to work under pressure

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี TOEIC 600
 • ทำงานด้านสนามบินมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • ประสบการร์ 5 – 10 ปี ด้านท่าอากาศยาน/สายการบิน
 • TOEIC650
 • มีทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการ

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา , ก่อสร้าง
 • มีความรู้/เข้าใจทางวิ่ง – ทางขับ – ลานจอดสนามบิน
 • สามารทำงานเป็นกะได้

11 hours ago

 

Applied
 • รักงานบริการ
 • ทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่สนามบินสมุยได้

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านงานที่เกียวข้องICAO/IATA
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสนามบิน

11 hours ago

 

Applied
 • Excellent command of Thai and English
 • Systematic and logical analytical skills
 • Exp in Data Analysis & Business Development 1-2 yr

14 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะการพูดและเขียน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมออกแบบพื้นฐาน

14 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • Good command of written and spoken English
 • Successful completion of CX Dangerous Goods course

20 hours ago

 

Applied
 • BS/MS degree in Computer Science / IT
 • Proven software development experience in PHP
 • Experience in common third-party APIs

20 hours ago

 

Applied
 • Certificate for Microsoft Window Server OS
 • Graduate of Computer Science / IT or related field
 • Experienced in Cisco, Juniper and Fortigate device

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree preferably in Legal study
 • Fluent in English and Thai
 • Min 4 years of experience in managing contracts

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SQL, My SQL, Oracle, VB.Net, Arbub
 • TOEIC 550 ขึ้น ไป อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้น ไปหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

20 hours ago

 

Applied
 • Data Warehouse
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • TOEIC score at least 450
 • Aircraft planning experience is preferable
 • Diploma in Science or Civil Aviation Training Cent

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานสายการบิน
 • ฝึกอบรม
 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

20 hours ago

 

Applied
 • 5 years experiences in Management and Travel
 • Lead market analysis, customer analysis
 • Fluent in English is preferable

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป,มี ก.ว.
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • อายุ มากกว่า 28 ปี ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 5ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน งานออกแบบ ประมาณราคา

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำข่าวประชาสัมพันธ์ เน้นเขียนข่าวงานประชาสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์/ศิลปกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี/เทียบเท่า สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี

20 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • อายุ มากกว่า 28 ปี ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 5ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน งานออกแบบ ประมาณราคา

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานและกำกับดูแลส่วนกฏหมาย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย การทำสัญญา
 • งานด้านกฎหมายหุ้นส่วน บริษัท การจดทะเบียน

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law
 • Min.7 yrs experience in the legal Department
 • Excellent in Thai and English proficiency

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน ตั้งใจทำงาน ขยัน

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส หรือปริญาตรีไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์
 • ระดับการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันอดทน

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นคนตรงต่อเวลา
 • ต้องมีใบขับขี่ ท2 ขึ้นไป

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • วิเคราะห์และรับรู้เงื่อนไขในการทำงานได้ดี
 • เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วิ่งส่งเอกสาร ให้ขนส่ง หรือสถานที่ต่างๆ
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ถึง ปวส.
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.
 • ต้องเป็นผู้มีศิลปในการเจรจา เรียนรู้การใช้โอกาส
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีวินัย

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงาน Delivery Plan ประจำวัน
 • ติดตามรถขนส่งมารับสินค้า เพื่อให้ถึงมือลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีเบี้ยขยัน
 • มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับงานธุรการ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีเบี้ยขยัน
 • เคยเป็นแม่บ้านทำงานบ้านมาก่อน จะรับพิจารณาพิเศษ
 • วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน หรือหยุด 4 ครั้งต่อเดือน

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistics Managment
 • 1-2 yrs. experiences in Logistics, Import & Export
 • Good oral and written communication skills in Eng

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Male and Thai nationality only.
 • Able to work as a shift.
 • Holding own diver license.

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields
 • Able to communicate in English
 • Able to work as a shift

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีทรัพย์สิน
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป

16-Jan-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • บัญชีทั่วไป
 • มีความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีที่ใช้รับรองทั่วไป

16-Jan-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • contract
 • accounting
 • แหลมฉะบัง

16-Jan-18

THB16k - 30k /month

Applied
 • 3-5 years working experience in Project Management
 • Support System Assurance Manager
 • electrical/electronic/communication

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-40 ปี
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือมีประสบการณ์
 • ซื่อสัตย์สุจริตและสุขภาพดี

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี (วศบ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

16-Jan-18

 

Applied