• Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีใจรักงานบริการ
 • Check in & Check out ลูกค้า

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรู้เรื่องการตกแต่งต้นไม้
 • ประกันสังคม

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ประกันสังคม โบนัส

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good written and spoken communication
 • Strong customer service skills, a friendly
 • The ability to use computerised technology

18 hours ago

 

Applied
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • รักในงานบริการจริงๆ
 • จัดการและบริหารพนักงานได้เบื้องต้น

18 hours ago

 

Applied
 • ใช้ Social media ได้เป็นอย่างดี
 • มีเวลาตอบ Line Facebook และอื่นๆตลอด
 • ใช้โปรแกรมแต่งรูปได้เป็นอย่างดี

18 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอห้องสัมมนาและห้องจัดเลี้ยงให้กับบริษัทต่างๆ
 • ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน
 • ซื่อสัตย์ต่อบริษัทโดยไม่ขายของนอกเหนือจากที่บริษัท

18 hours ago

 

Applied
 • รับเหมาเฉพาะค่าแรง ประเภทงานต่างๆ สำหรับอาคาร
 • ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
 • ไม่ทิ้งงาน มีประสบการณ์

18 hours ago

 

Applied
 • ไม่ดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด
 • รักในหน้าที่การงาน
 • ไม่เล่นโทรศัพท์ในเวลางาน

18 hours ago

 

Applied
 • เช็คห้องพัก
 • จัดการพนักงานแม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก
 • สอนงานพนักงานแม่บ้านให้ได้มาตราฐานของบริษัท

18 hours ago

 

Applied
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • รักในงานบริการจริงๆ
 • ไม่มีประวัติเปลี่ยนงานบ่อยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • รู้จักสื่อการตลาดทั้ง Online และ Offline
 • ทำ 4p,SWOT และอื่นๆ
 • วิเคราะห์ตลาดได้

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขายอสังหาฯ
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขายอาคารพาณิชย์

18 hours ago

 

Applied
 • ทำความสะอาดห้องพักให้ลูกค้า
 • ละเอียดและสู้งาน
 • รักในงานที่ทำ

18 hours ago

 

Applied
 • ขับรถรับส่งทีมหัวหน้า
 • ดูแลและรักษาสภาพรถ
 • หากเป็นผู้หญิงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • ล้างแอร์และซ่อมแอร์ ประจำอาคาร
 • ซื่อสัตย์และรักองค์กร
 • สามารถขับรถและไปต่างจังหวัดได้

18 hours ago

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • พร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

18 hours ago

 

Applied
 • Training and Development programme
 • Follow company and department policies
 • Helps drive company values and philosophy

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Accounting or related field
 • Local taxes and local requirement knowledge
 • At least 1 year of related work experience

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide immediate response to emergency situations
 • Follow company and department safety and security
 • High school diploma/G.E.D. equivalent

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน

18 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษได้
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานการบริการ

18 hours ago

 

Applied
 • มีที่พักฟรี อาหารฟรี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

18 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในสายงานการเตรียมพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในสายงาน
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

18 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในสายงาน
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

18 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในสายงาน
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

18 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้านสายงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • มีใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

18 hours ago

 

Applied
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านตลาดถนนคนเดิน

18 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ และทักษะการว่ายน้ำ ฟิตเนต ยิม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านพลศึกษา

18 hours ago

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รักงานการบริการ ขยัน อดทน

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • สามารถรับออเดอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • มีที่พักฟรี อาหารฟรี 3 มื้อ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน รักในงานบริการ

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • หากมีความรู้ด้านภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • หากมีความรู้ด้านภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานการบริการ

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง รู้กฎหมายแรงงาน

18 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ และเข้าใจในการปลูกผัก ผลไม้ และไฮโดรโปนิ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

18 hours ago

 

Applied
 • Overall HR field in Restaurant
 • Provide guidance to the management teams
 • Help manage budget and expenses

18 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสาร พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้

18 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น
 • มีการศึกษา ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาอื่นๆที
 • สามารถสื่อสาร พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ อดทนในการทำงานสูง

18 hours ago

 

Applied