Job title, keyword or company
Loading
Loading
We have 236 jobs for you
We have 236 jobs for you
Select a job to view details
1-30 of 236 jobs
  • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ
  • สร้างเเนวคิดลดค่าใช้จ่าย
  • กำหนดวิธีเเละกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
  • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • บริหารจัดการการใช้อุปกรณ์การผลิต/เครื่องจักรต่างๆ
Next