• ปริญญาตรีหรือโท การเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ทักษะด้านการประสานงาน การนำเสนอและสื่อสาร
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • Experienced in design research tools and analysis
 • At least 1 year of related work
 • 5 working days per week with flexible working hour

9 hours ago

 

Applied
 • สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • จัดจำหน่ายหน้าร้าน และบน e-Commerce
 • งานการขาย มีทักษะด้านงานแคชเชียร์

10 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage)
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่

10 hours ago

 

Applied
 • Degree in Communications,Digital media,Journalist
 • 3 years experience in related industry
 • Exp in environmental (on Oceans issues) is prefer

10 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in Social Science, Social Research
 • University degree in the above fields
 • Knowledge of data collection and analysis tools

02-Apr-20

 

Applied
 • degree or Master's in Human Resources or related
 • 3 years of work experience in HR Management
 • Ensuring HR services and solutions

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in CRM systems and databases, PDPA
 • Preferably Salesforce
 • 5 years in SQL and Excel

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 - 6 years experience
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • Knowledge of SVN,GIT

02-Apr-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Agriculture or Science
 • English Excellent Level
 • 5 years’ experience in public and government

01-Apr-20

 

Applied
 • 5 years of experience in administrative services
 • University Degree in Business Administration
 • Experience with administrative and financial

01-Apr-20

 

Applied
 • 5+ years of experience in fundraising
 • Collaborate with the local and national government
 • Establish and maintain strong relationships

01-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in energy, sustainability
 • 5 years of professional experience in the energy s
 • Excellent command of ICT technologies and computer

01-Apr-20

 

Applied
 • Master’s degree in energy, sustainability
 • 3 years professional experience in energy sector
 • Excellent command of ICT technologies and computer

01-Apr-20

 

Applied
 • สิ่่งแวดล้อม
 • อุตสาหกรรมปิโตเคมี
 • ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดระยอง

01-Apr-20

 

Applied
 • Nurse Education
 • Experience IT
 • Good communication Thai/English

01-Apr-20

 

Applied
 • เครือข่ายผู้นำเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
 • ผู้สมัครจบการศึกษาจากคณะหรือสาขาใดก็ได้
 • สามารถเข้าร่วมในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี

31-Mar-20

 

Applied
 • 5+ years of experience in Marketing Communication
 • Manage Marketing Communication Strategy
 • Build and maintain relationships with media

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Consulting Marketing issue to Management.
 • Create new product
 • Have Marketing Experience

31-Mar-20

 

Applied
 • มีทักษะด้านการสื่อสารติดต่อประสานงาน
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน 7 ปีขึ้นไป
 • เคยมีส่วนร่วมในการImplement TFRS9 TFRS7 และ TAS32

31-Mar-20

 

Applied
 • Managing/developing project experience
 • Team management
 • Expanding relationships with donor/partner

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Secondary Education/High School Diploma is require
 • University degree in Computer Science, Programming
 • Minimum 7 years of professional experience

31-Mar-20

 

Applied
 • Secondary Education/High School Diploma is require
 • University degree in Computer Science, Programming
 • At least 6 years of web testing experience

31-Mar-20

 

Applied
 • Experience in a procurement management role
 • Solid analytical and computer skills
 • Having a negotiation, strong interpersonal

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • University degree in public health
 • At least 10 years’ professional experience
 • Experience in management of health projects

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น
 • สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่
 • ประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับภาคีเครือข่าย

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ

30-Mar-20

 

Applied
 • planing, implementation, monitoring
 • program design, development and evaluation
 • 7 years experience

30-Mar-20

 

Applied
 • Completion of secondary school or equivalent
 • 3 years of operational experience in finance
 • Ability to work with computers, office software

30-Mar-20

 

Applied
 • Master Degree
 • 5 years of working experience
 • business and human rights

29-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการและประสานงานทั่วไป
 • ประสบการณ์การฝึกงาน/ทำงาน 1-2 ปี
 • เงินเดือนต่อรองได้ + สวัสดิการอื่นๆ

28-Mar-20

Base salary + high commission

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาเว็บไซต์ตามแพลตฟอร์มขององค์กร
 • ดูแลสื่อโซเชียลขององค์กร เช่น Facebook, LINE Offic

23-Mar-20

 

Applied
 • Remote position, flexible location.
 • Be part of a dynamic and passionate global team.
 • Use your marketing skills to fight climate change.

20-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of supply chain or logistics
 • 6 years of experience or more
 • Experienced in team management

18-Mar-20

 

Applied
 • 10+ Yrs in Logistics, Warehouse or Retail
 • Key Performance Measurement
 • Planning, Organizational and Process Skills

18-Mar-20

THB70k - 120k /month

Applied