Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs
  Vejthani Public Company Limited's banner
  Vejthani Public Company Limited's logo

  Marketing Executive

  Vejthani Public Company Limited
  Bangkapi
  • การศึกษาปริญญาตรี,ปริญญาโทสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล