Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 154 jobs
  ABOUT PASSION CO., LTD.'s logo

  Operation Manager (Subway)

  ABOUT PASSION CO., LTD.
  Bangna
  • มีประสบการณ์ด้าน Operation สายงานธุรกิจด้านอาหาร
  • มีความรู้ ความสามารถในการจัด Operation Training
  • ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเอกสาร
  The Minor Food Group Public Company Limited's banner
  The Minor Food Group Public Company Limited's logo

  Costing Supervisor

  The Minor Food Group Public Company Limited
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, บัญ
  • ประสบการณ์ 3-4 ปี ถ้าเคยผ่านการทำงานด้านโรงงานจะพิ
  • มีความซื่อสัตย์,ละเอียดถี่ถ้วน
  Next