Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 244 jobs
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • วางแผน จัดการ และควบคุมดูแลงานในฝ่ายปฏิบัติการ
  • วางแผน จัดการ และควบคุมดูแลงาน Food & Beverage
  • วางนโยบายและกำหนดมาตรฐาน Food & Beverage
  Thai Hachiban Co., Ltd.'s banner
  Thai Hachiban Co., Ltd.'s logo
  Pranakorn
  • สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
  • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ประสบการณ์งานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี
  • รองรับงานประชุม งานพิธีการของผู้บริหารระดับสูง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • วางแผน จัดการ และควบคุมดูแลงานในฝ่ายปฏิบัติการ
  • วางนโยบายและกำหนดมาตรฐานการบริการในโรงภาพยนตร์
  • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ
  Next