Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 212 jobs
  ABOUT PASSION CO., LTD.'s logo

  Operation Manager (Subway)

  ABOUT PASSION CO., LTD.
  Bangna
  • มีประสบการณ์ด้าน Operation สายงานธุรกิจด้านอาหาร
  • มีความรู้ ความสามารถในการจัด Operation Training
  • ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเอกสาร
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s banner
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี (MRT ลุมพินี)
  • ธุรกิจยานยนต์
  • มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  YannawaTHB 30K - 45K /month
  • การจัดกิจกรรม (Event) : วางแผนการจัดงาน
  • ควบคุม Budget
  • การประสานงาน :ดำเนินการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
  Next