Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Petchaburi
  • ดูแลและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ
  • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่พนักงาน
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงในงาน