Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 35K - 45K /month (negotiable)
  • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • มีความรู้ในระบบ ISO 45001
  URC (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  URC (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Safety Supervisor

  URC (Thailand) Co., Ltd.
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปด้าน จป.วิชาชีพ
  • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้