Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  LBI Trading Co., Ltd.'s banner
  LBI Trading Co., Ltd.'s logo
  Bangkruai
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน (MS Office/Excel)
  • จบการศีกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี ขึ้นไป
  Sun Metal Co., Ltd.'s banner
  Sun Metal Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเเบบเบื้องต้น
  • สามารถใช้โปรเเกรม Auto Cad ได้
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบ 0-2 ปี