Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 126 jobs
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Manager : Contact Center

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 10 ปี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo

  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
  Phayathai
  • มีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • มีความสามารถด้านบริหารงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
  • มีความรู้ความสามารถในงานด้านการบัญชี บุคคล พัสดุ
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ผู้จัดการโครงการ
  • พัฒนาความยั่งยืน
  • วางแผนกลยุทธ์และดูเเลภาพรวมโครงการ
  Next