Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 93 jobs
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการฝ่ายปฎิบัติการรา้นค้าทุกสาขา
  • มีความเป็นมืออาชีพ เข้าใจสายงานปฎิบัติการร้านค้า
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน มีจิตวิทยาสูง
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  Bangkok
  • ผู้ช่วยผู้จัการ/Asst. Branch Manager 35,000 - 40,0
  • • ต้อนรับและดูแลลูกค้าภายในยิม สื่อสารและบริการกับ
  • • จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า
  Next