Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 59 jobs
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีความรู้เรื่องบริหารคนและสร้างทีมงาน
  • มีความรู้เรื่องสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
  • งานบริการลูกค้า
  TIDA TECH Company Limited's banner
  TIDA TECH Company Limited's logo
  Meenburi
  • มีประสบการณ์ ด้านการนำเข้า-ส่งออกมาไม่น้อยกว่า5ปี
  • มีทักษะและความสามาถภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งออกและการอ่าน L/C
  Next