Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 259 jobs
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Organization Development)

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ด้านกำกับการปฏิบัติ (Compliance)
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับงานกำกับการปฏิบัติงาน
  • มีความรู้ทางด้านกฏเกณฑ์สำหรับงานกำกับการปฏิบัติงาน
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  JatuchakTHB 30K - 45K /month
  • Support ระบบขาย
  • วิเคราะห์ข้อมูล, Dashboard Report
  • Sale Support
  SEIKO (THAILAND) CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s banner
  SEIKO (THAILAND) CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 35K /month
  • ปี 2564 บริษัทฯ จ่ายโบนัสสูงสุด 6.5 เดือน
  • บริษัทฯมีการเติบโตทางด้านยอดขายต่อเนื่องทุกปี
  • บริษัทฯ เปิดให้พนักงานเสนอความคิดสร้างสรรค์
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • บริหาร และกำกับดูแลการปฏฺิบัติภายในหน่วยงานตรวจสอบ
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Next