• Accounting Manager / Accounting and Finance
  • Chief Accountant / Accountant
  • Senior Accountant

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เบื้องต้นเระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานเชิงวิชาการด้านผลิต

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?